40 வினாடிகளில் கொரோனா தொற்றை 99% அழிக்கும் கருவி

40 வினாடிகளில் கொரோனா தொற்றை 99% அழிக்கும் கருவி MY UV ONE Portable UV Sterilizer - கோவை நிறுவனம் 'MY' கண்டுபிடிப்பு.