வைரஸ் இருக்கும் இடத்தை அழிக்க கண்டுபிடித்த MY கருவி - MY UV ONE Portable UV Sanitizer

https://www.youtube.com/watch?v=YFxsa6jQJFg&feature=youtu.be