இந்தியாவில் முதன்முறையாக-லேசர் சேனிடைசர் | MY UV One - Portable UV Sanitizer

https://www.youtube.com/watch?v=iocoMItDtr4&feature=youtu.be